Sunday, 20 December, 2009

ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ಸಂಭ್ರಮ


ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ಸಂಭ್ರಮ
ಅಕ್ಷರ ಕಾವ್ಯ : ಡಾ. ಕೆ. ಎನ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ , ಬೆಳಗಾವಿ .

ಒಂದು ಕಾಲು ಇತ್ತು:
ಕಾರಜ್ವಾಳ - ಬಿಳಿಜ್ವಾಳ ಭಯಂಕರ ಸುಗ್ಗಿ 
ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳಕ ಹರಿಯೊದ್ರೊಳಗ
ಕಲ್ಲಿನ ನಾದನ್ಯಾಗ ಹಾಡಿನ ಸೊಲ್ಲ ಬೆರಸಿ
ಸಿಗಾರೇರಿ ಬೀಸಿದ ಹಿಟ್ಟನಾದಿ, ರುಬ್ಬಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮವ್ವ ,
ಚಿಗವ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಲಿಮ್ಯಾಲ.

ಹಸಿಬಿಸಿ ಶೆಗಣಿ ಕುಳ್ಳ
ಹಾದಿಬೀದಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿಗಿ 
ಕರಿ ನೆಲದಾಗ ಕಿತ್ತಿಬಿದ್ದ ಖ್ವಾಡವಿ ಆರಸಿ
ಬಾಜು ಮನ್ಯಾಗಿನ ಬೆಂಕಿಲೆ ಒಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ
ಬಡದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು,
ಇಡೀ ಓಣಿಗೇ ಕೇಳುಹಾಂಗ .

ಅಡುಗಿ ಮನ್ಯಾಗ
ಮೈಮುರ್ಕೊಂಡ ಬಿದ್ದ ಕತ್ಲ್ಯಾಗ
ಉಸರಗಟ್ಟಿ ಸಾಯೋ ಹೊಗಿಯೊಳಗs
ಒಲ್ಯಾಗ ಮಾರಿಹಾಕಿ
ಊದಿ ಉರಿ ಮಾಡಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಳು ನಮ್ಮವ್ವ

ತವ್ಯಾಗ ಉಬ್ಬಿದ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ನಾವೂ s
ಕುಣದ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ 
ಹಸದ ಹಲ್ಲಕಿಸದ
ಅವ್ವಕೊಟ್ಟ ಅದs ಬಿಸಿರೊಟ್ಟಿ 
ಕೈಸುಟ್ಕೊಂತ ಅಂಗಳದಾಗ
ಹಾಸಿದ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ಯಾಗ
ಹಾಡ್ಯಾಡಿ ತಿಂದ
ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದಿ ಹೋಗತಿದ್ವಿ .

ಮಾರ್ಡನ್ ಹಾಡ ಹಾಡ್ಕೊಂತs
ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂs
ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳ
ಕಿಚನ ರೂಮನ್ಯಾಗ ನಿಂತ-
ನಡಮಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿಮ್ಯಾಲ
ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲೆಂಡರ ಒಲಿಹೊತ್ತಿಸಿ
ಹಾಂ ಅನ್ನೊದಕs ರೊಟ್ಟಿರೆಡಿ!

ಆದರ,
ನಮ್ಮವ್ವನ ರೊಟ್ಟಿಹಾಂಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ
ತವ್ಯಾಗ ಉಬ್ಬಿ ನಿಲ್ಲಾಂಗಿಲ್ಲ
ಎತ್ತಿಹಿಡದರ ಕೈಯಾಗೂs ನಿಲ್ಲಾಂಗಿಲ್ಲ.

ಹಿಂಗ್ಯಾಕs ನಿನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ?
ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕೇಳಿದರ:
ಅವಹಂಗ!
ಹೈಬ್ರಿಡಜ್ವಾಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಾಳ!!       

Sunday, 13 September, 2009

Do away with redundancy

Do away with redundancy

The dictionary defines redundancy as “Needlessly wordy or repetitive in expression”. Take a look at some words and phrases that are redundant in nature.
 • Free gifts     
Supermarkets offer free gifts.
In the sentence above free is redundant because a gift has to be free.
 • Pair of twins
They were blessed with a pair of twins   
Here a pair of is redundant because twins can only be a pair.
 • A variety of different vegetables
The shop dispalyed a variety of different vegetables.
Variety already denotes they are different, so different is redundant.
 • Past history    
The doctor looked at the past history of the patient’s illness.
Here, past is redundant because history can be only of the past.
 • Tuna fish     
Your  tuna fish cutlets are awesome.
Tuna is a species of fish, so the compliment can be rephrased as ‘ your tuna cutlets are awesome.’
 • Red color     
The walls are painted red in color.
Since red is a color, the correct usage would be- ‘the walls are painted red.’
 • Unexpected surprise  
He planned an unexpected surprise over the weekend.
Unexpected is the redundant word in the sentence above since a surprise is unexpected.
 • Revert back    
Do revert back on the project proposal.
A very common mistake that most of us make is to ask someone to revert back. Back is the redundant word here since revert means ‘to go back to’.
 • Round in shape  
My dining table is round in shape.
Since round is a shape, it would be better to say- My dining table is round.’
 • Discuss about
Who were they discussing about?
In the sentence above, about becomes a redundant word since discuss means ‘to talk about’.
 • Armed gunmen 
Armed gunmen were seen prowling around the city’s outskirts.
Gunmen are armed with guns, so armed becomes a redundant word. 
 •  Big giant  
A big gigantic spider was seen in the corner.
In the above sentence, big is redundant since giant means big.
 • Foreign imports 
Heavy duties were levied on the foreign imported car.
Foreign becomes the redundant word since anything imported from another country is foreign.
These abbreviations become redundant once expanded:
ATM machine 
Automated Teller Machine machine
PIN number
Personal Identification Number number
HIV virus 
Human Immunodeficiency Virus virus
GRE exam  
Graduate Record Examination examination
VAT tax  
 Value Added Tax tax

Monday, 31 August, 2009

My Life: Only Q's without A's

Day: Saturday 4.30 PM
Venue: CLASSROOM
Lecture: Comp Networks

Happended to pen down this as the class was a bit boring for me …The lecturer was explaining Protocols…LAN…Network…ALOHA…!!!. A question striked to my mind..
Q.1 “Hey..Did you know these words three years back?”
The only answer i had was ”Destiny plays its own game…”

I know this could not be the correct answer to the question but for me it was a convincing answer.

2004 JULY: Many of us enter the colleges with so many things in our minds..or can say with so many questions..or with aim and ambitions…but i was a bit different…I entered the college with no questions…with no aim..with no ambition…absolutely with a blank mind… A girl with no aim and ambition is now in one of the most reputed company… Funny right !!! Even i feel funny whenever i think about my first few days in college…I could not make it to any engineering college nor medical not because i had scored less , nor any financial problem…but for only one reason i never thought about my aims …or never Questioned myself ..what i want to be ??..Also i my parents never asked me about my aim or my wish…So as many of the parents do for a girl .(see that the girl gets a degree so that she will get a good life partner ) [especially in my hometown]..my dad being no different took the decison of sending me to get my degree in [Phy,Chem,Math] in the same college where he had completed his degree…Dad left me in the hostel and told me not to worry …You will shine in whatever you do …And not to worry about the college as many of the lecturers knew him very well as my dad was teh best student during his days…I just nodded my head and unpacked my luggage and settled up…First week i felt evry homesick but later got to know freinds…First month i went to our class but made no friends..I used to attend the classes ..finish and go to hostel..This was my routine…But it so happened that Chemistry department in our college introduced the concept of SEMINAR…The HOD who also was my dads professor asked if any one of us would volunteer to take the seminar ..None in the class of 116 volunteered…So HOD took the attendance register and called out ROLL NO 93 Ms Athani will take teh seminar tomorrow and you all are requested to attend the seminar. He then called me separately to his chamber and told ..Your dad was my fav student and i think so his daughter will be..I want you to take this seminar…I agreed without uttering a word and prepared for the seminar whole night…I called my dad and told about the seminar thing and dad said “I know you will do it …Just take it easy”…The next day i went to our classroom and was shocked to see no one in the class…I thought everyone has bunked the class as i am taking the seminar..I had tears in my eyes and eneterd the class room and started rubbing the board…I saw the attendar coming to me ..He said ” The class is shifted to HALL NO 4.” Hall No 4 was our function hall and i saw everyone was already present in there. I started the seminar with my introduction . Initially i was not audible but later i was able to control the whole class.I finished the seminar and then waited for questions ..I got some questions and i think i could solve them …And when i said THANK you..i could here claps …My HOD came to the dias and said …I am proud of you Athani !!! God Bless You my child and he kept his hand on my head … I dont understand why this happens but anyone keeps their hand on my head ..I feel happy ..I cant explain how i feel but thats the best thing that can ever happen to me …
I called my dad and told about the seminar..He said ” I know you will shine in whatever you do . I have confidence in you God Bless You my child”.On that night i had three questions in my mind..
Q2. Did i really shine ?
Q3. If yes then how long will i shine?
Q4. What is that confidence that my dad has on me ?
I still have not got the correct answer and still waiting for the correct A’s…